PRIVACYVERKLARING

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website en op alle internetinitiatieven van ProScan.

ProScan, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan ProScan, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die u bij de registratie ingeeft, worden door ProScan opgenomen in haar klantenbestand.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie, bestellingen of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie

ProScan legt logbestanden aan van het gebruik van de website op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

ProScan verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

LeadInfo
Wij maken gebruik van de leadgeneratiedienst aangeboden door Leadinfo B.V., gevestigd in Rotterdam, Nederland. Deze dienst herkent bedrijfsbezoeken aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons gerelateerde openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om transparantie te bieden over hoe onze bezoekers onze website gebruiken, en verwerkt het tool domeinen van ingevoerde formuliergegevens (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen te koppelen aan bedrijven en zijn diensten te verbeteren. Voor aanvullende informatie, bezoek www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-outvind je een opt-out mogelijkheid. Bij een opt-out zal jouw data niet langer door Leadinfo worden gebruikt. De vervaltermijn is 12 maanden.

Gegevens van minderjarigen
Kinderen mogen géén gebruik maken van onze diensten. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om onze websites te verlaten.

Uw rechten
U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster of met ProScan.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Wijzigingen Privacy Statement
ProScan behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

DISCLAIMER

Aan het gebruik van de website en op alle internetinitiatieven van ProScan zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Pro Scan kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.
Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster of Pro Scan contacteren.

Onderbrekingen

Pro Scan tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Pro Scan niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Pro Scan geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Pro Scan biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Pro Scan met of van deze websites of van hun inhoud. Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster of met Pro Scan.

Aansprakelijkheid

Pro Scan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Pro Scan garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Pro Scan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Pro Scan is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Pro Scan aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.
Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Pro Scan is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Pro Scan verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Pro Scan. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden

ProScan verwijst op de website naar producten, diensten en merken van andere bedrijven. ProScan is geen eigenaar van de bijhorende geregistreerde merknamen en trademarks. De verwijzing gebeurt louter informatief.